Tag: Docker

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker

Hướng dẫn này nhằm mục đích thiết lập và chạy một nền tảng đầy đủ chức năng với PostgreSQL trên Docker. Sau đây là phần hướng dẫn cài đặt PostgreSQL trên Docker. PostgreSQL là một …

Hướng dẫn cài đặt Docker trên Ubuntu

Docker là một nền tảng để cung cấp cách để building, deploying và running ứng dụng dễ dàng hơn bằng cách sử dụng các containers. Hướng dẫn này nhằm mục đích thiết lập và cài …