Chuyên mục: Spring Framework

Khái niệm Spring Bean trong Spring

Trong Spring, những đối tượng do Spring Container cấu hình, khởi tạo và quản lý thì được định nghĩa là Bean. Sau đây là phần khái niệm Spring Bean và phạm vi của Bean trong …

Dependency Injection và Inversion of Control

Dependency Injection và Inversion of Control là thành phần chủ chốt và nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của Spring. Tất cả đều hướng đến một mục đích duy nhất là tạo ra …

Kiến trúc Spring Framework

Kiến trúc Spring Framework bao gồm khoảng 20 mô-đun, các mô-đun này được nhóm lại thành Core Container, Data Access/Integration, Web, AOP, Instrumentation, Messaging, Test. Spring Framework là một nền tảng mã nguồn mở, ban …